Blogi

Kirjoittaja: Kati Budén / Marketing Communication Manager
Julkaisupäivä: 2022-09-14

Ilmastoneutraalius saavutetaan kestävillä ratkaisuilla ympäristömme hyväksi

Jaa:

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat tulvat, kuivuudet, metsäpalot ja muut poikkeukselliset ilmiöt ovat laajentuvassa määrin kaikkien nähtävillä. Tarve yritysten toimenpiteille kasvaa jatkuvasti, jotta kehityskulku saadaan muutettua.

Enää ei riitä, että yrityksissä tehdään satunnaisia vastuullisuustekoja kilpailuedun saavuttamiseksi, vaan yrityksiltä vaaditaan jatkuvaa pitkän aikavälin jokapäiväistä tekemistä yhteisen ympäristömme hyväksi. 

Vastuullisuus on Edita Priman liiketoiminnan elinehto. Tästä syystä olemme huomioineet tavoitteissamme  ympäristön hyvinvoinnin jo lähes 20 vuoden ajan. Vastuullisuusajattelu näkyy pitkän aikavälin strategiamme lisäksi myös jokapäiväisessä tekemisessä ja valinnoissa. 

Yksi tärkeimmistä päämääristämme ympäristön hyväksi on hiilijalanjäljen minimointi. Olemmekin olleet ilmastoneutraali yritys kesäkuusta 2010 alkaen. Sertifikaatin on myöntänyt South Pole Group. Ilmastoneutraalius edellyttää meidän toiminnastamme aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen kompensointia. 

“Nykyään tiedostetaan, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat kiinteästi toisiinsa nivoutuneita ongelmia. Yrityksillä on erittäin suuri merkitys ympäristörasituksen pienentämisessä ja uusien ratkaisujen kehittämisessä. Edita Prima haluaa toimia osana ympäristön tilaa edistävää yhteisöä. Ympäristöohjelmamme lähtökohta on, että kerromme läpinäkyvästi oman toimintamme aiheuttamasta kuormasta. Ohjelmassamme on vuotuiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyrimme vähentämään niin aiheuttamiamme ilmastopäästöjä kuin muutakin luonnolle haitallista vaikutusta”, kertoo toimitusjohtaja Heikki Autio.

Mistä Edita Priman hiilijalanjälki syntyy? 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tehokkain tapa, jolla yritykset ja organisaatiot voivat vaikuttaa ilmastokriisin hillitsemiseen. Vaikutuksia ilmastonmuutokseen kuvataan hiilijalanjäljellä. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastovaikutusta eli sitä, miten paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan seurauksena syntyy. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan ilmastovaikutuksen lähteet ja kehittämään keinoja päästöjen hillitsemiseksi. 

Edita Priman hiilijalanjälkilaskelmat kattavat suorat kasvihuonekaasupäästöt, ostetun energian tuotannosta aiheutuneet epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä muista epäsuorista kasvihuonekaasupäästöistä, kuten liikematkat ja kuljetukset. South Pole Group on vahvistanut Edita Priman laskelmat. 

Hiilijalanjälkiaskentamme noudattaa GHG-protokollaa (Greenhouse Gas Protocol), joka on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. GHG-protokolla muodostaa globaalisti vakiintuneen mallin yksityisen ja julkisen sektorin toiminnoista, arvoketjuista, sekä toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen mittaamiseen ja hallitsemiseen. GHG-protokolla on World Resources Institute ja World Business Council for Sustainable Development -järjestöjen yhteishanke.

Miten hiilijalanjälkemme on muuttunut 13 vuoden aikana? 

Hiilijalanjälkemme laski vuodesta 2008 vuoteen 2018 lähes 90 %. Merkittävin laskuun vaikuttava tekijä oli sähkön alkuperällä. Tämän jälkeen laskennallinen hiilijalanjälki on noussut selvästi, koska laskenta sisältää merkittävässä määrin Edita Priman alihankkijoiden tuottamien palveluiden päästöjä. Jos laskennassa huomioidaan ainoastaan Edita Priman

Kuninkaantammen tuotantolaitos, hiilijalanjälki laski vuonna 2021 noin 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku tuli sekä kaukolämmön päästökertoimen suotuisasta muutoksesta että työmatkaliikenteen vähentymisestä lisääntyneen etätyön seurauksena.

“Vastuulliset yritykset menestyvät. Vastuullisuuteen kuuluu ymmärtää koko ketju raaka-aineista tuotteen tai palvelun loppukäyttöön ja kierrätykseen saakka. Kumppaneidemme toiminnalla, ovat ne sitten raaka-ainetoimittajia, palveluntuottajia tai alihankkijoita, on suuri merkitys kokonaisuuteen. Tästä syystä Editassa asetetaan mahdollisille kumppaneille jo hankintapolitiikassamme ympäristöasioiden huomioimisen yhdeksi hankintapäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteellinen työ Editassa tarkoittaa myös kumppanien ohjaamista ympäristövastuulliseen toimintaan. Edita Prima myös auditoi kumppaniverkostoaan ympäristöasioihin liittyen. Asiakkaidemme odotukset kehittyvät jatkuvasti vastuullisuuteen liittyen. Myös regulaatiot sekä kansainväliset ja kansalliset tavoitteet kannustavat jatkuvaan kehittämiseen. Esimerkkinä kehittämisestä toimii mm. materiaalitehokkuus, jota voidaan parantaa yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien hyvällä yhteistyöllä”, kertoo Edita Priman tuotantojohtaja Teijo Liimatainen. 

Hiilineutraalius syntyy hiilijalanjäljen kompensaatiosta

Olemme olleet ilmastoneutraali yritys jo 12 vuotta. Sertifikaatin on myöntänyt South Pole Group. Mutta mitä se todella tarkoittaa? 

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen kompensoimista. Vapaaehtoisella päästökompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan tiettyyn päästömäärään liittyvä ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla kompensoitavia kasvihuonekaasupäästöjä vastaava määrä toisaalla. Kompensoinnin tulisi kuitenkin olla yrityksen ympäristötoimissa viimeinen askel, kun ensin omat päästöt on minimoitu. 

Edita Prima kompensoi jäljelle jääneet hiilidioksidipäästöt rahoittamalla Isangi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestration and Forest Degradation) -hanketta Kongon Demokraattisessa Tasavallassa. Hankkeen avulla estetään sademetsien häviämistä ja edistetään biologista monimuotoisuutta. Ympäristön suojelun lisäksi hankkeen avulla tuetaan paikallisia yhteisöjä muun muassa ylläpitämällä kouluja, luomalla työpaikkoja, tukemalla kestävää ruokatuotantoa ja edistämällä kansanterveyttä.

Vastuullisuus on yhteistyötä

Jo yli 160 vuoden ajan Edita Priman menestys on ollut  riippuvainen siitä, kuinka hyvin olemme pystyneet päivittämään ajatteluamme, oppimaan uusia taitoja ja sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Olemme sitoutuneita kehittämään toimintaamme ympäristömme hyväksi myös tulevaisuudessa. 

Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän viestinnästä ja markkinoinnista aiheutuvaa ympäristövaikutusta. Käytämme asiakaskohtaista dataa ja siten voimme optimoida asiakaskohtaisesti muun muassa materiaalikäyttöä sekä vähentää samalla fyysisen kuljetuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Lyhyesti sanottuna, autamme asiakkaitamme kommunikoimaan tehokkaasti.

Tehdään tulevaisuudesta yhdessä vastuullisempi. 

Lue lisää aiheesta: 

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja