Blogi

Kirjoittaja: Kati Budén / Marketing Communication Manager
Julkaisupäivä: 2022-08-16

Päämäärätietoista tekemistä ilmastomme hyväksi jo yli vuosikymmen

Jaa:

Ilmastonmuutos koskettaa yhä konkreettisemmin jokaista yritystä. Se vaikuttaa jo nyt liiketoiminnalle kriittisiin asioihin, kuten kysyntään, energian ja raaka-aineiden hintoihin, toimitusketjuihin ja niiden haavoittuvuuteen, yritysmaineeseen ja lainsäädäntöön. Ympäristövastuullisuus ei enää liiketoiminnassa ole valinta, vaan laki määrittelee yhä voimakkaammin sen, millaisia tavoitteita kohti pyrimme suojellaksemme yhteistä tulevaisuuttamme. 

Me Edita Primassa uskomme, että tilanne tarjoaa mahdollisuuden parempaan. Voimme saada paremman elämänlaadun vähäisemmillä ympäristövaikutuksilla nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisella muutoksella voimme hakea tehokkuutta toimintoihin, luoda uutta strategiaa ja innovoida uusia liiketoimintaratkaisuja.

Yhteisten ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää yrityksen kokonaisvaltaista muuntumista. Kyseessä on pitkä prosessi, joka vaatii sitoutumista ilmastoneutraaliuden tavoitteluun läpi koko yrityksen ja toiminnan systemaattista, jatkuvaa kehittämistä. llmastoneutraalius edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen kompensointia.

Edita Prima on ollut ilmastoneutraali yritys jo 12 vuotta

Vastuullisuus on liiketoimintamme elinehto. Huomioimme kaikessa tekemisessämme taloudellisen tuloksen lisäksi myös ihmisten ja maapallon hyvinvoinnin. Olemme jo vuodesta 2004 alkaen julkaisseet ympäristöraportin, jossa määrittelemme selkeät ympäristötavoitteet sekä toimenpiteet ja raportoimme niiden toteutumisesta kuluneen vuoden aikana. 

Muutos vaatii selkeän päämäärän, jotta tiedetään mitä kohti olemme menossa. Meille tärkeimmiksi ympäristöpäämääriksi on valittu neljä painopistealuetta, joilla kaikilla pyritään jatkuvaan parantamiseen: 

  • hiilijalanjäljen minimointi

  • energiatehokkuus

  • ekologisesti kestävät hankinnat

  • jätteen minimointi

Vastuullisuusajattelu näkyy pitkän aikavälin strategiamme lisäksi myös jokapäiväisessä tekemisessämme. Olemmekin olleet ilmastoneutraali yritys kesäkuusta 2010 alkaen. Sertifikaatin on myöntänyt South Pole Group. Ilmastoneutraalius edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen kompensointia. 

Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle. Ilmaston lämpeneminen on ensimmäinen ekologinen kriisi, joka koskee jokaista maailman valtiota. Ilmastonmuutosta pyritään torjumaan rajoittamalla kasvihuonekaasupäästöjä, pääasiassa hiilidioksidia.

Lainsäädäntö velvoittaa kohti muutosta

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämä on myös EU:n ilmoittama sitoumus Pariisin ilmastosopimusta varten YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle. Lisäksi EU:n tavoitteena on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan kesällä 2021. Ilmastolain myötä ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä ja vuoden 2030 vähintään 55% päästövähennystavoite ovat laillisesti sitovia. 

Euroopan unionin ilmasto- ja energialainsäädännön velvoitteet ja poliittiset päätökset sitovat myös Suomea.

Uusi ilmastolaki (423/2022) tuli voimaan 1.7.2022. Edellinen ilmastolaki, joka myös oli Suomen ensimmäinen ilmastolaki, oli vuodelta 2015. Ilmastolaissa säädetään ilmastopolitiikan suunnittelusta ja seurannasta sekä kansallisista ilmastotavoitteista. Ilmastolaissa asetetaan velvoitteita viranomaisille. 

Uuteen ilmastolakiin on lisätty uudet päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040, ja vuoden 2050 päästövähennystavoitetta on päivitetty. Laki laajenee koskemaan maankäyttösektoria ja siihen on lisätty hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite.

Kestävä liiketoiminta rakentuu avoimuudelle ja luottamukselle

Tarvitsemme nyt avoimuutta, luottamusta ja yhdessä tekemistä kestävän tulevaisuuden vuoksi. Vastuullisuus ei ole yritykselle enää vaihtoehto vaan elinehto. Ympäristöstämme huolehtiminen on meidän kaikkien vastuulla. Yhteiset ympäristötavoitteet on EU-tasolla päätetty, mutta on meidän tehtävämme aloittaa toimenpiteet. Avoimuudella ja tehtyjen toimenpiteiden raportoinnilla kasvatamme luottamusta ja rakennamme kestävää tulevaisuuden liiketoimintaa toimialasta riippumatta.

Yritysvastuun painopistealueet määräytyvät organisaatioissa sen mukaan, mikä niiden merkitys on yrityksen arvoa luovassa verkostossa, liiketoiminnassa ja sidosryhmien keskuudessa. Maapallon ekologinen kantokyky ja ilmastokriisi määrittelevät kuitenkin meidän kaikkien tulevaa. 

Jo yli 160 vuoden ajan Edita Priman menestys on ollut suoraan riippuvainen siitä, kuinka hyvin me olemme pystyneet päivittämään ajatteluamme, oppimaan uusia taitoja ja sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Muutos ei ole meille supervoima vaan keskeinen osa yrityksemme tarinaa, joka vaikuttaa kaikkeen mitä teemme. 

Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän viestinnästä ja markkinoinnista aiheutuvaa ympäristövaikutusta. Käytämme asiakaskohtaista dataa ja siten voimme optimoida asiakaskohtaisesti muun muassa materiaalikäyttöä sekä vähentää samalla fyysisen kuljetuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Lyhyesti sanottuna, autamme asiakkaitamme kommunikoimaan tehokkaasti.

Tehdään tulevaisuudesta yhdessä vastuullisempi. 

Lue lisää aiheesta: 

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja