Blogi

Kirjoittaja: Kati Budén / Marketing Communication Manager
Julkaisupäivä: 2022-01-13

Vastuullisempi maailma vaatii vakiintuneiden työtapojen jatkuvaa haastamista teknologian ja ajattelun avulla

Jaa:

Maailma muuttuu ympärillämme ja yritykset sekä kuluttajat jatkuvasti sen mukana. Yritysten kilpailukyvyn ja kilpailuedun ylläpitäminen markkinassa vaatii aiempaa enemmän huomion kiinnittämistä vastuullisuuteen. Myös yrityksen sidosryhmien ja asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet muutoksen myötä. Yrityksillä on ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa merkittävä rooli, mutta vastuullisuus on työsarkana kuitenkin ilmastonmuutoksen torjuntaa laajempi kokonaisuus. 

Suomalaisten yritysten vastuullisuustyö keskittyy yhä liian paljon pelkästään riskien hallintaan ja negatiivisten vaikutusten hillintään. Vain alle kymmenen prosenttia yritysjohtajista kertoo, että vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta yrityksessä, selviää yritysvastuuverkosto Fibsin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui 179 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja päällikköä Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä sekä merkittävimmistä osuuskunnista ja muista toimijoista.

Yhteiskunta- ja yritysvastuu on vapaaehtoista toimintaa, joka ylittää lainsäädännön tai muiden säännösten asettamat vähimmäisvaatimukset. Vastuullisuus ilmenee toimintaa ohjaavina arvoina, toteutettuina toimenpiteinä sekä näitä koskevana avoimuutena. Erityisesti kestävän kehityksen edistäminen on noussut keskeiseksi arvoksi monissa yrityksissä. 

Viime aikoina asiakasdata ja sen hallinnointiin liittyvät vastuullisuuskysymykset ovat olleen vahvasti esillä. Samalla kun teknologia kehittyy ja tarjoaa yrityksille lisää työkaluja datan keräämiselle, dataan ja sen hallintaan liittyvät vaatimuksen kiristyvät. Vastuullisesti ja avoimesti toimiva yritys saa etumatkaa suhteessa muihin kilpailijoihin, kun se kykenee rakentamaan luottamuksen asiakkaidensa ja sidosryhmiensä välillä. 


Yritysvastuu ulottuu dataan 

Digitaalinen transformaatio vaikuttaa tavalla tai toisella lähes kaikkien maailman ihmisten arkeen. Se on joko suoraan tai välillisesti läsnä esimerkiksi työssä, koulutuksessa, asumisessa, ostamisessa, liikkumisessa, syömisessä, matkustamisessa eli oikeastaan kaikessa, mitä päivittäiseen elämäämme kuuluu. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuluttajien toiveet, tarpeet ja odotusarvot yrityksiä kohtaan muuttuvat ja nousevat jatkuvasti. Tiedostavat asiakkaat ovat tottuneet siihen, että heidän vaatimuksiaan kuunnellaan ja yrityksissä huomioidaan vastuullisuus keskeisenä osana liiketoimintaa. 

Asiakkaiden toiveiden kuuleminen ja niiden ymmärtäminen sekä mukaan toimiminen vaatii yrityksissä asiakasdatan keruuta ja hallinnointia. Dataan pohjautuva liiketoiminta on kuitenkin mahdollista, kun data luetaan osaksi yritysvastuuta. Perinteisesti yritysvastuu jaetaan taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Datavastuullisuus puolestaan voidaan ajatella kaikkia yritysvastuun osa-alueita läpileikkaavana toimintana. Yhä suurempi osa asiakkaista vaatii läpinäkyvyyttä yritysten tapoihin kerätä ja hyödyntää dataa sekä mahdollisuutta vaikuttaa datansa käyttöön. Toisaalta kerätyn tiedon tulee liikkua tietoturvallisesti myös yrityksen sisällä. Aidosti ihmislähtöisessä yritystoiminnassa kestävä datan käyttö ja hallinta on tiivis osa yritysvastuuta.

Data ilman käyttötarkoitusta on yrityksessä pelkkä kustannus. Vasta kun dataa jalostetaan ja hyödynnetään täysimääräisesti, syntyy uusia palveluja ja innovaatioita, jotka palvelevat yhteiskuntaa ja yksilöitä nykyistä laajemmin ja täysin uusilla tavoilla. Datan käytön tulisi olla osa vastuullista liiketoimintaa, jolloin se tuo yritykselle parhaimmillaan uutta kilpailuetua. Aito asiakasymmärrys yrityksessä syntyy myös vain datan hyödyntämisen myötä. 


Kestävä liiketoiminta rakentuu luottamukselle

Dataa hyödyntävä yhteiskunta ja talous vaatii toimiakseen vahvaa luottamusta. Asiakasdatalla ja sen vastuullisella hyödyntämisellä voidaan myös synnyttää luottamusta asiakkaiden ja yritysten välille.

Vuonna 2021 kuluttajille osoitetun Sitran kyselyn mukaan 37 % vastanneista kertoo, että luottamuksen puute on edelleen merkittävä este digitaalisten palveluiden käytölle. Tämä voidaan nähdä siis niin, että ne yritykset, jotka panostavat luottamukseen osana asiakasymmärrystä ja vastuullisuutta saavat merkittävän kilpailuedun suhteessa muihin.

Digitaalisen vallankumouksen seurauksena ensiluokkaisten asiakaskokemusten vaatimus on siis kasvanut entisestään. Ilman nopeita, reiluja, sujuvia ja miellyttäviä käyttäjäkokemuksia vain harva yritys tai brändi pystyy pitämään kiinni asiakkaistaan. Erityisesti 2020-luvulle tultaessa datavetoisten asiakaspolkujen optimoinnista on tullut entistäkin tärkeämpi osa lähes minkä tahansa yrityksen liiketoimintaa niin tuote- ja palvelukehityksen, myynnin, asiakaspalvelun, jakelun kuin markkinoinninkin näkökulmasta katsottuna. Ilman ensiluokkaisia käyttäjäkokemuksia ei voi olla tyytyväisiä asiakkaita.


Vastuullinen toiminta lisää mahdollisuuksia

Vastuullisuus ei ole yritykselle enää vaihtoehto vaan elinehto. Yritysvastuun painopistealueet määräytyvät organisaatioissa sen mukaan, mikä niiden merkitys on yrityksen arvoa luovassa verkostossa, liiketoiminnassa ja sidosryhmien keskuudessa. Maapallon ekologinen kantokyky, ilmastokriisi ja datatalouden kehittyminen määrittelevät kuitenkin kaikkien toimijoiden tulevaisuutta. 

Vastuullisen liiketoiminnan todellisen sisällön sisäistänyt yritys on oivaltanut, että vastuullisuus tuo uusia näkökulmia liiketoimintaan ja tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvattaa yritystä kestävästi ja parantaa tulosta. Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät siis sulje pois toisiaan, vaan vastuullisuus on oleellinen osa tulevaisuudessakin menestyvän yrityksen strategiaa.

Jo yli 160 vuoden ajan Edita Priman menestys on ollut suoraan riippuvainen siitä, kuinka hyvin me olemme pystyneet päivittämään ajatteluamme, oppimaan uusia taitoja ja sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Muutos ei ole meille supervoima vaan keskeinen osa yrityksemme tarinaa, joka vaikuttaa kaikkeen mitä teemme. 

Autamme asiakkaitamme tekemään datan avulla kilpailukykyisiä vastuullisuustekoja, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja tuottavat toimivia ratkaisuja sekä aitoa lisäarvoa yhteiskunnalle. Me autamme asiakkaitamme kommunikoimaan paremmin orkestroimalla heidän asiakaspoluistaan täydellisiä ja siten vahvistamaan luottamusta asiakkaiden ja yrityksen välille. 

Tehdään tulevaisuudesta yhdessä vastuullisempi. 

Jatka lukemista:

Edita Prima Protect Our Winters yhteistyökumppaniksi

Vastuullisuuden vallankumous digitaalisen postin avulla

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja