Blogi

Kirjoittaja: Pekka Ollikainen / Key Account Manager
Julkaisupäivä: 2021-10-14

Vastuullisuuden vallankumous digitaalisen postin avulla

Jaa:

Viime vuosina digitaalisesta postista on tullut entistä suositumpi viestintätapa.  Kymmenet tuhannet yritykset ja viranomaiset lähettävät laskuja, asiakirjoja ja kuitteja digitaalisesti. Se on turvallista, helppokäyttöistä ja ympäristöystävällistä, ja lisäksi se säästää paperia.

Miksi kaikkien yritysten tulisi tarkastella toimintaansa ja tarttua toimeen välittömästi?


Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Ilmastonmuutos vaikuttaa joka puolella maailmaa niin ihmisiin kuin eläimiin. Äärimmäiset sääilmiöt, kuten kuivuus, lämpöaallot, rankkasateet ja tulvat, ovat yleistyneet myös Euroopassa. Merenpinnan nousu ja manneralueiden kuivuus uhkaa monella tavoin luontomme moninaisuutta. Keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat esimerkiksi kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuuden lisääminen. 

Euroopan unioni on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ehdotettu eurooppalainen ilmastolaki virallistetaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen. Näin tapahtuessa EU:n väliaikaista päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 nostetaan entisestään nykyisestä 40 %:n tavoitteesta.

Euroopan parlamentti antoi 7.10.2020 tukensa ilmastoneutraaliustavoitteelle, joka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, sekä 60 %:n (verrattuna vuoden 1990 tasoon) päästövähennystavoitteelle, joka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä päästövähennystavoite on kunnianhimoisempi kuin neuvoston ehdottama 55 %:n vähennys.

Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottivat yksittäisiä EU-maita pyrkimään hiilineutraaliuteen ja esittivät vaatimuksen, jonka mukaan vuoden 2050 jälkeen ilmakehästä poistettavan hiilidioksidin määrän tulee ylittää tuotetun hiilidioksidin määrä. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen mukaan myös kaikki fossiilisille polttoaineille myönnettävät suorat ja epäsuorat tuet tulisi lopettaa vaiheittain viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Nämä ovat suuria tavoitteita, joiden toteutumiseen voimme kaikki vaikuttaa omilla toimillamme. Johtajina ja yritysten edustajina meillä on kuitenkin suurempi vastuu vaikuttaa tähän muutokseen, jolla pyritään kohti maailmanlaajuista hiilineutraaliutta.

Digitaalinen viestintä on yksi tapa edistää kestävää kehitystä ja pyrkiä kohti maailmanlaajuista hiilineutraaliutta, joten tutustutaanpa siihen paremmin! 

Paperittoman viestinnän tulisi olla tulevaisuudessa ainoa tapa

Jos ajattelemme kestävän kehityksen edistämistä digitaalisen viestinnän näkökulmasta, huomaamme, että yhä useammat organisaatiot haluavat toimia paperittomasti. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä logistiikan aiheuttamat päästöt ovat yksi merkittävimmistä ilmastoon vaikuttavista tekijöistä. Posti on ilmoittanut toimittaneensa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana 107 miljoonaa kirjettä kotitalouksille. Postnord on puolestaan ilmoittanut toimittaneensa vuoden 2020 aikana huimat 2,6 miljardia kirjettä ja muuta postilähetystä Pohjoismaissa. Molemmat yritykset tekevät loistavaa työtä pyrkiessään tekemään toiminnastaan hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Tästä huolimatta suurin osa päästöistä syntyy logistiikkatoiminnasta. Posti raportoi, että vuonna 2020 yrityksen käyttämien ajoneuvojen tuottamat päästöt olivat 48 173 tuhatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Määrä on siis laskenut vuodessa noin 13 %, mikä on mahtava asia.

Kun tuota 48 173 tuhatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia tarkastellaan toisesta näkökulmasta, määrä vastaa 194 840 511 tavallisella autolla ajettua kilometriä. Tai 111 531 tynnyrillistä öljyä.

Esitämmekin nyt kysymyksen pohjoismaisille yrityksille: 


Kannattaisiko meidän lähettää kirjeemme, laskumme ja muu postimme mahdollisimman usein digitaalisesti? Vastaus on kaikessa yksinkertaisuudessaan ”Kyllä”. 

Totuushan on, että esimerkiksi kunnallisia palveluja koskevat laskut, asiakirjat ja taloyhtiöiden kokouskutsut lähetetään edelleen paperimuodossa. Valitettavasti kaikista näistä paperisista laskuista, korteista ja asiakirjoista syntyy tarpeettomia päästöjä, jotka voitaisiin välttää hyödyntämällä ympäristöystävällistä digitaalista viestintää. 

Digitaalisella postilla on merkittävä rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sähköpostin ja muiden verkkopohjaisten työkalujen käytön lisääntyminen on auttanut yrityksiä toimittamaan laskut, asiakirjat ja kuitit digitaalisesti sen sijaan, että ne lähetettäisiin paperisena postitse. Tämä paperiton prosessi auttaa luomaan vastuullisuuden vallankumouksen, kun yritykset eri puolilla maailmaa hyödyntävät edullista, turvallista ja ympäristöystävällistä digitaalista postia perinteisten kalliiden postipalvelujen sijaan tai lisäksi.   

Kun posti on digitaalista, kaikki asiakirjat ovat yhdessä paikassa. Tällöin voit muokata niitä tarpeen mukaan tai esimerkiksi maksaa omat tai läheistesi laskut verkossa. Lisäksi digitaalinen viestintä on tavallista postia ympäristöystävällisempää ja tietoturvallisempaa. Digitaaliset viestit säästävät paperi- ja logistiikkakuluja ja ovat aina käytettävissä verkkoyhteyden puitteissa. Digitaalinen viestintä on myös nopeampaa. Paljon nopeampaa. 

Tätä kannattaa myös verrata viimeaikaisiin toimiin, joiden vuoksi paperipostin toimitusajat ovat pidentyneet hiilineutraaliutta tavoiteltaessa. Bionovan Postille tekemästä tutkimuksesta selviää, että jos toimitusaika olisi kolme päivää, hiilijalanjälki olisi 40 % pienempi. Valitettavasti nämä toimet vaikuttavat lopulta asiakaskokemukseen, kun toimitusajat pitenevät ja lähetykset saavuttavat asiakkaat tavanomaista myöhemmin. Kun työnkulut ovat digitaalisia, voimme toimittaa sisällön asiakkaille välittömästi ja minimoida samalla viestinnästä aiheutuvat päästöt.

Digitaalisuus tekee viestinnästä sekä vastuullisempaa että saavutettavampaa

Digitaalinen posti on kestävän kehityksen mukainen kommunikointitapa, sillä se mahdollistaa suoran ja ympäristöystävällisen yhteyden, joka on myös tietoturvaltaan perinteistä tapaa parempi. Monet yritykset pyrkivät saavuttamaan ilmastotavoitteensa seuraavien 15 vuoden aikana. Uskon kuitenkin, että lähivuosina yritykset lyhentävät kuluttajien ostokäyttäytymisen vuoksi tavoiteajan noin viiteen vuoteen, mikä puolestaan johtaa vastuullisuuden vallankumoukseen.

Teemme yhteistyötä johtavien digitaalisia postipalveluja tarjoavien toimijoiden, kuten Kivran ja Postin kanssa, jotta yrityksesi voisi ottaa vain onnistuneita askelia kohti paperitonta toimintaa. Digitaalisella postilla on merkittävä rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Jokainen yritys voi päivittää työnkulkujaan ja tuottaa parempia digitaalisia kokemuksia asiakkailleen. 

Liity vastuullisuuden vallankumoukseen jo tänään ja anna meidän automatisoida yrityksesi digitaaliset työnkulut. Tuemme yritystäsi prosessin jokaisessa vaiheessa, jotta voitte maksimoida kustannustehokkuuden ja minimoida yrityksenne ympäristövaikutukset. 

Tehdään tulevaisuudesta yhdessä ympäristöystävällisempi.

Kommentit ovat erittäin tervetulleita ja arvostettuja