Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Edita Prima Oy Y-tunnus: 0932023-8 Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki PL 510, 00043 EDITA

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa (tietosuojavastaava) on Mika Ruuskanen Edita Group Oyj mika.ruuskanen@editagroup.com

Miksi keräämme henkilötietoja?

Edita Priman yritysasiakasrekisteriin kerätään tietoja pääasiassa yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja tarvitaan, jotta voimme toimittaa tuotteemme ja palvelumme asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Tietoja käytetään myös asiakassuhteiden hoitamiseen, palautteeseen vastaamiseen, yhteydenottoon, asiakasviestintään ja asiakastilaisuuksien suunnitteluun. Tietoja voidaan käyttää myös asiakkaan tyytyväisyystietojen keräämiseen ja käsittelyyn, suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimusten ja mielipidekyselyjen toteuttamiseen.

Edita Priman asiakasrekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin ei käytetä sellaista automaattista päätöksentekoa (esimerkiksi profilointia), jolla olisi oikeusvaikutuksia.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Edita Priman asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Edita Priman välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Asiakasrekisterissä on tietoa yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä.

Edita Priman asiakasrekisteriin rekisteröidystä henkilöstä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

  • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot

  • työnantaja, työtehtävät, vastuualue, titteli tai nimike

  • palvelujen käyttö- ja ostotiedot

  • toimituksiin, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

  • käyttäjätunnukset ja salasanat

  • rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute, asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot tai muut vastaavat tiedot

  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esim. markkinointitapahtumiin osallistumiset)

  • suoramarkkinointikiellot

  • mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Edita Priman asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään (puhelimitse, sähköpostitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla) tai rekisteröidyn asiakkuuteen, palvelun käyttöön, viestintään tai asiointiin liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan myös kerätä rekisteröidyn yrityksen verkkosivuilta, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. Edita Priman asiakasrekisteriin voidaan myös lisätä muiden konserniyhtiöiden toimittamia tietoja.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Edita Prima säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Priman välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Kirjanpitoon ja verotukseen liittyvä lainsäädäntö määrittelee minimisäilytysajat niille tiedoille, jotka ovat osa kirjanpitoaineistoa.

Luovutetaanko tietoja Edita Priman ulkopuolelle?

Edita Priman asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta Edita Group -konsernin ulkopuolelle, ellei siihen ole lakisääteistä perustetta.

Kenellä kaikilla on pääsy henkilötietoihin?

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa Edita Priman asiakasrekisterin henkilötiedoista sijaitsee fyysisesti alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Näissä tilanteissa alihankkijat ovat solmineet Edita Priman kanssa sopimuksen, joka varmistaa henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaisen käsittelyn.

Edita Prima käyttää omien asiakkuuden hallintajärjestelmien sekä verkkokauppaohjelmistojen ylläpidossa monikansallisia palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (”ETA”) tai käyttävät palveluiden toteuttamiseen resursseja, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Näillä palveluntarjoajilla on pääsy Priman asiakasrekisterin henkilötietoihin. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja palveluntarjoajien kanssa tehdään henkilötietojen käsittelystä tietosuojalainsäädännön mukaiset sopimukset.

Miten henkilötietojen suojaus on järjestetty?

Priman asiakasrekisterin henkilötiedot sijaitseva pääasiassa tietokannoissa. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Priman asiakasrekisterin tietokantaan on pääsy ainoastaan erikseen määritellyillä ja yksilöidyillä henkilöillä, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Priman asiakasrekisterin tietokantaan on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Priman asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna Edita Prima Oy:lle (Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki). Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tietoja ei välitetä asiakkaalle sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800 00521 HELSINKI sposti: tietosuoja@om.fi vaihde: 029 566 6700

Miten tietosuojaselosteen muutoksista informoidaan?

Edita Prima kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.